Doelstelling en reglement

Doelstelling

De Federatie van Grote Monumentengemeenten bestaat sinds 2002 en komt voort uit een informeel netwerk van gemeentelijke monumentenzorgers, dat zich vanaf 1989 heeft gevormd. Op dit moment zijn er 90 gemeenten bij de Federatie aangesloten.

De Federatie heeft een reglement en een bestuur, bestaande uit ambtenaren van aangesloten gemeenten.

De Federatie van Grote Monumentengemeenten is een netwerkorganisatie die met anderen actief wil werken aan een professionele en eigentijdse instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed, vanuit de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke overheid.

Drie trefwoorden zijn kenmerkend voor de Federatie: (informeel) netwerk, praktijkkennis en lobby.

Netwerk

De Federatie kan het beste getypeerd worden als een netwerkorganisatie, waarbij de onderlinge contacten voornamelijk onderhouden worden door ambtenaren monumentenzorg. Zij doen dat vanuit het oogmerk het cultuurhistorisch erfgoed in Nederland in stand te houden en te (laten) gebruiken op een verantwoorde en eigentijdse wijze en vanuit de wetenschap dat een bundeling van kennis, ervaring, contacten en invloed betere waarborgen geeft voor een sterke gemeentelijke monumentenzorg in ieders eigen organisatie. Voor de onderlinge uitwisseling is het informele, persoonlijke karakter van de contacten belangrijk. De collegialiteit is groot en de organisatie en zijn bijeenkomsten zijn laagdrempelig.

Praktijkkennis

De Federatie doet kennis vanuit de dagelijkse overheidspraktijk op – praktijkervaring van typisch gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden- en speelt deze door naar anderen. Praktijkervaring telt en uitwisseling van kennis loont voor het directe eigen werk. Om kennis uit te wisselen over wat er op de (gemeentelijke) werkvloer in de praktijk geschiedt, worden er vanuit de Federatie, en dan vooral door haar bestuur, actief relaties met partners onderhouden. Te denken valt aan contacten met diverse geledingen van de rijksoverheid, VNG en lPO, het Nationaal Restauratiefonds, branche-organisaties, koepels van monumentenorganisaties en andere gemeentelijke netwerken. (Zie meer partners bij Netwerk)

Lobby

De Federatie voert daarnaast ook een lobby, met name op het ambtelijke vlak. Het primaat van elk gemeentebestuur afzonderlijk is onomstreden, maar dat neemt niet weg dat de Federatie bij gelegenheden wel degelijk een bestuurlijk standpunt in neemt. Accordering van dat standpunt van elk afzonderlijke gemeente is dan wel noodzakelijk.

Iedere gemeente kan zich aanmelden als lid van de Federatie

–          Wilt u samenwerken met collega’s van andere gemeenten die betrokken zijn bij erfgoedzorg, op een informele basis, maar wel professioneel;

–          Heeft u kennis van vergunningen, toezicht, handhaving, beleidsvorming, welstand, cultuurhistorie of bouwhistorie en wilt u die kennis en uw ervaringen delen;

–          Wilt u tijd besparen, efficiënter werken, of samen kunnen lobbyen voor de erfgoedzaak;

–          Begint u net in het vak en wilt u uw kennis vergroten?

meld u dan aan als lid van de Federatie Grote Monumentengemeenten via [email protected]

Statutair draagt de Federatie nog de oorspronkelijke naam volgens onderstaand reglement, maar onze Federatie is er nu ook voor kleinere gemeenten. Iedere gemeente kan dus lid worden.

Het lidmaatschap bedraagt € 300,– per jaar.

De lidmaatschapsgelden worden benut voor het organiseren van de jaarlijkse Federatiedagen en themamiddagen, inclusief catering en zaalhuur. Daarnaast worden er kosten gemaakt voor het onderhouden van de website. De inkomsten en uitgaven worden jaarlijks verantwoord tijdens de ledenvergadering.

Reglement
Naam, zetel en duur

De federatie draagt de naam: Federatie Grote Monumentengemeenten. Zij is opgericht op 15 november 2002 te Utrecht, door middel van de vaststelling van dit reglement. Het secretariaat is gevestigd te Utrecht. De federatie is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het doel van de federatie is
  • de uitwisseling van alle zaken van beleid en uitvoering inzake de monumentenzorg (waaronder ook de archeologie begrepen);
  • het bepalen van gezamenlijke visies over monumentenbeleid;
  •  het uitwisselen van ervaringen.

Zij tracht dit te bereiken door:
het organiseren en houden van vergaderingen, bijeenkomsten en excursies en het opstellen van notities, alsmede door alle andere middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel.

Lidmaatschap en verantwoordelijkheid

Leden van de federatie zijn de ambtelijke contactpersonen voor monumentenbeleid in de aangesloten gemeenten. De aangesloten gemeenten zijn die gemeenten die 200 of meer rijksmonumenten binnen de gemeentegrens tellen. (thans niet meer actueel, zie hierboven onder “Iedere gemeente kan zich aanmelden als lid van de Federatie”)

De leden nemen deel aan de federatie op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak; zij zitten niet in de federatie namens de gemeente waar zij werkzaam zijn, maar zij vertegenwoordigen wel hun gemeente en zij dragen een standpunt uit waarvan zij redelijkerwijs kunnen inschatten dat dit het gemeentelijk beleidsuitgangspunt is.

Bij brieven en notities die het bestuur laat uitgaan en waarin formele (politieke en beleids-)standpunten of voornemens, gedachten of voorstellen verwoord zijn, wordt elk lid gevraagd of die betreffende brief of notitie kan uitgaan namens de gemeente die dat lid vertegenwoordigt. Deze vorm van terugkoppeling laat elke gemeente vrij om een brief mede te onderschrijven.

Geldmiddelen

De inkomsten van de federatie bestaan uit:

  • contributies van de aangesloten gemeenten
  • bijdragen van donateurs en sponsors
  • inkomsten uit opdrachten
  • legaten, schenkingen en andere baten
  • rente over banksaldi.
Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, gekozen bij meerderheid van stemming op de algemene ledenvergadering. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur is gerechtigd namens het gehele bestuur op te treden. Het secretariaat en het penningmeesterschap kunnen worden gecombineerd in één persoon. De voorzitter en de secretaris worden door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. De verdeling van de overige bestuursfuncties worden door de gekozen bestuursleden in onderling overleg vastgesteld.

Bestuursverantwoordelijkheden

In overleg wordt bepaald welke van de bestuursleden deelnemen aan overlegvormen met hogere overheden en verwante instellingen, waarbij in ieder geval de voorzitter of de secretaris aanwezig zijn. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de federatie in en buiten rechte. Voor het beschikken over saldi bij banken of rekeningen is de handtekening van de penningmeester voldoende.

Huishoudelijk reglement en stemrecht

De algemene ledenvergadering kan, indien zij dit nodig acht, een huishoudelijk reglement in het leven roepen. Dit huishoudelijk reglement mag geen strijdigheid bevatten met het bepaalde in dit reglement en kan regelen wat de rechten en plichten van alle leden en van de bestuursleden zijn. Ook kan het huishoudelijk reglement ingaan op de wijze van stemrecht en het bepalen van de onderwerpen waarover gestemd moet worden.
Tevens kan de werkwijze en samenstelling van werkgroepen worden geregeld in het huishoudelijk reglement. Bij stemmingen op ledenbijeenkomsten over zaken en personen is de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen voldoende. Gemeenten kunnen met meerdere personen aanwezig zijn op de ledenbijeenkomsten, maar hebben bij stemmingen slechts één stem.

Algemene ledenvergadering en ledenbijeenkomsten

Het bestuur roept de leden tenminste eenmaal per jaar bijeen voor een algemene ledenvergadering. Deze algemene ledenvergadering kan onderdeel uitmaken van een reguliere ledenbijeenkomst. De algemene ledenvergadering bepaalt de onderwerpen van nadere studie, van gesprek en overleg op de bijeenkomsten van de federatie en stelt de contributie van de aangesloten gemeenten vast. Een algemene ledenvergadering kan ook worden bijeengeroepen wanneer tenminste een/vierde deel van de leden daartoe verzoekt. Het bestuur is verplicht hieraan direct gevolg te geven.

Het bestuur kan ter zake kundige personen of andere personen uitnodigen voor bijwoning van de ledenbijeenkomsten. De medewerker van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met monumentenbeleid in zijn of haar portefeuille wordt door het bestuur uitgenodigd deel te nemen aan de ledenbijeenkomsten. Deze personen hebben geen stemrecht.

Werkgroepen

Het bestuur kan werkgroepen instellen ter voorbereiding van onderwerpen van studie of overleg. Het bestuur brengt de instelling van elk der werkgroepen ter kennis van de algemene ledenvergadering. De medewerker van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met monumentenbeleid in zijn of haar portefeuille kan deel uitmaken van een werkgroep, evenals andere door het bestuur daartoe uit te nodigen externe deskundigen.

Bekijk hier welke werkgroepen er zijn en waar u zich voor kunt aanmelden.

Wijziging reglement en ontbinding

Besluiten tot wijziging van dit reglement kunnen worden opgenomen in een algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. De federatie kan te allen tijde worden ontbonden, indien in een algemene ledenvergadering tenminste twee/derde van het aantal leden der vereniging zich daarvoor verklaren. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn, waarbij de bepalingen hierover uit het Burgerlijk Wetboek in acht worden genomen.

Slotbepaling

Het bestuur beslist en handelt in gevallen, waarin dit reglement en het eventuele huishoudelijk reglement niet voorzien en doet hiervan mededeling in de eerstvolgende ledenbijeenkomst. Ieder lid wordt geacht met de inhoud van dit reglement en het huishoudelijk reglement bekend te zijn en verbindt zich tot naleving ervan.

Publicatiedatum: 26 juli 2021