Doelstelling en reglement

Doelstelling

De Federatie van Grote Monumentengemeenten bestaat sinds 2002 en komt voort uit een informeel netwerk van gemeentelijke monumentenzorgers, dat zich vanaf 1989 heeft gevormd. Op dit moment zijn er 90 gemeenten bij de Federatie aangesloten.

De Federatie heeft een reglement en een bestuur, bestaande uit ambtenaren van aangesloten gemeenten.

De Federatie van Grote Monumentengemeenten is een netwerkorganisatie die met anderen actief wil werken aan een professionele en eigentijdse instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed, vanuit de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke overheid.

Drie trefwoorden zijn kenmerkend voor de Federatie: (informeel) netwerk, praktijkkennis en lobby.

Netwerk

De Federatie kan het beste getypeerd worden als een netwerkorganisatie, waarbij de onderlinge contacten voornamelijk onderhouden worden door ambtenaren monumentenzorg. Zij doen dat vanuit het oogmerk het cultuurhistorisch erfgoed in Nederland in stand te houden en te (laten) gebruiken op een verantwoorde en eigentijdse wijze en vanuit de wetenschap dat een bundeling van kennis, ervaring, contacten en invloed betere waarborgen geeft voor een sterke gemeentelijke monumentenzorg in ieders eigen organisatie. Voor de onderlinge uitwisseling is het informele, persoonlijke karakter van de contacten belangrijk. De collegialiteit is groot en de organisatie en zijn bijeenkomsten zijn laagdrempelig.

Praktijkkennis

De Federatie doet kennis vanuit de dagelijkse overheidspraktijk op – praktijkervaring van typisch gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden- en speelt deze door naar anderen. Praktijkervaring telt en uitwisseling van kennis loont voor het directe eigen werk. Om kennis uit te wisselen over wat er op de (gemeentelijke) werkvloer in de praktijk geschiedt, worden er vanuit de Federatie, en dan vooral door haar bestuur, actief relaties met partners onderhouden. Te denken valt aan contacten met diverse geledingen van de rijksoverheid, VNG en lPO, het Nationaal Restauratiefonds, branche-organisaties, koepels van monumentenorganisaties en andere gemeentelijke netwerken. (Zie meer partners bij Netwerk)

Lobby

De Federatie voert daarnaast ook een lobby, met name op het ambtelijke vlak. Het primaat van elk gemeentebestuur afzonderlijk is onomstreden, maar dat neemt niet weg dat de Federatie bij gelegenheden wel degelijk een bestuurlijk standpunt in neemt. Accordering van dat standpunt van elk afzonderlijke gemeente is dan wel noodzakelijk.

Iedere gemeente kan zich aanmelden als lid van de Federatie

–          Wilt u samenwerken met collega’s van andere gemeenten die betrokken zijn bij erfgoedzorg, op een informele basis, maar wel professioneel;

–          Heeft u kennis van vergunningen, toezicht, handhaving, beleidsvorming, welstand, cultuurhistorie of bouwhistorie en wilt u die kennis en uw ervaringen delen;

–          Wilt u tijd besparen, efficiënter werken, of samen kunnen lobbyen voor de erfgoedzaak;

–          Begint u net in het vak en wilt u uw kennis vergroten?

meld u dan aan als lid van de Federatie Grote Monumentengemeenten via [email protected]

Statutair draagt de Federatie nog de oorspronkelijke naam volgens onderstaand reglement, maar onze Federatie is er nu ook voor kleinere gemeenten. Iedere gemeente kan dus lid worden.

Het lidmaatschap bedraagt € 300,– per jaar.

De lidmaatschapsgelden worden benut voor het organiseren van de jaarlijkse Federatiedagen en themamiddagen, inclusief catering en zaalhuur. Daarnaast worden er kosten gemaakt voor het onderhouden van de website. De inkomsten en uitgaven worden jaarlijks verantwoord tijdens de ledenvergadering.

Reglement
Naam, zetel en duur

De Federatie draagt de naam: Federatie Grote Monumentengemeenten. Zij is opgericht op 15 november 2002 te Utrecht, door middel van de vaststelling van dit reglement. Het secretariaat is op dit moment gevestigd in Utrecht. De Federatie is aangegaan voor onbepaalde tijd..

Doelstelling

Het doel van de Federatie is:

  • Kennisdeling en -vergroting tussen en met de leden op het gebied van o.a. instandhouding, restauratie, bouwhistorie, cultuurlandschap, duurzaamheid en herbestemming van erfgoed;
  • Het bijdragen aan de ontwikkeling en evaluatie van erfgoedbeleid en wet- en regelgeving en de wijze van uitvoering daarvan;
  • Het inhoudelijk ondersteunen van het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten.

Zij tracht dit te bereiken door het organiseren van vergaderingen, bijeenkomsten, seminars, webinars en excursies en het opstellen van notities voor de leden, en/of andere initiatieven die voor het bereiken van het doel nodig zijn.

Lidmaatschap en verantwoordelijkheid

Leden van de Federatie zijn de gemeenten, vertegenwoordigd door hun medewerkers, die belast zijn met erfgoedtaken dan wel daaraan gerelateerde taakvelden. Elke gemeente kan zich aanmelden als lid van de Federatie. De medewerkers van gemeenten nemen deel aan de activiteiten van de Federatie op persoonlijke titel, zonder last of ruggenspraak. Wel vertegenwoordigen zij hun gemeente en dragen zij een standpunt uit waarvan zij redelijkerwijs kunnen inschatten dat dit het gemeentelijk beleidsuitgangspunt is of wordt.

Geldmiddelen

De inkomsten van de Federatie bestaan uit:

  • contributies van de aangesloten gemeenten;
  • bijdragen en/of subsidies van donateurs en sponsors voor zover die geen belang hebben;
  • inkomsten uit opdrachten;
  • rente over banksaldi.

De inkomsten en uitgaven worden jaarlijks verantwoord aan een kascommissie, die per oproep wordt samengesteld. De kascommissie deelt haar bevindingen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste elf bestuursleden, gekozen bij meerderheid van stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het dagelijks bestuur bestaat in ieder geval uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur is gerechtigd namens het gehele bestuur op te treden. Het secretariaat en het penningmeesterschap kunnen worden gecombineerd in één persoon. De voorzitter en de secretaris worden in ieder geval door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. De verdeling van de overige bestuursfuncties wordt door de gekozen bestuursleden in onderling overleg vastgesteld.

Procedure bij benoeming van nieuwe bestuursleden

Het bestuur stelt een profielschets op die is gebaseerd op de te verwachten portefeuille en daarbij behorende competenties. De vacature wordt via de mail verspreid onder de leden met vermelding van de reactietermijn en procedure. Een selectie van het bestuur voert gesprekken met kandidaten en komt op basis daarvan met een voordracht aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Een bestuurslid wordt telkens voor vier jaar benoemd. Het aantal herbenoemingen is niet gemaximeerd. Uitgangspunt is dat het Convent Gemeentelijke Bouwhistorici vertegenwoordigd is in het FGM-bestuur.

Bestuursverantwoordelijkheden en taken
  • In goed overleg wordt bepaald welke (bestuurs-)leden deelnemen aan overlegvormen met andere overheden en ketenpartners. De betreffende bestuursleden koppelen de resultaten van hun overleg terug in een bestuursvergadering. De ingenomen standpunten van het bestuur worden via mail, website of verslag tijdens de Algemene Ledenvergadering teruggekoppeld. Het Federatiebestuur kan, eventueel na raadpleging van de leden, een inhoudelijk ambtelijk standpunt innemen en uitdragen. Het primaat van elke gemeente afzonderlijk om een afwijkend standpunt in te nemen is daarbij onomstreden.
  • De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de Federatie in en buiten rechte. Voor het beschikken over saldi bij banken of rekeningen is de handtekening van de penningmeester voldoende.
  • Het Federatiebestuur en de werkgroepen (zie artikel 8) kunnen aan de wethouders van het Bestuurlijk Platform Erfgoed vragen om een bestuurlijke lobby te starten over formele (politieke en/of beleids-) standpunten of voornemens. Het Federatiebestuur kan inhoudelijke aandachtspunten voorleggen die aan die standpunten raken.
Werkgroepen

Het bestuur kan werkgroepen instellen ter voorbereiding van onderwerpen van studie of overleg. De werkgroep bestaat uit medewerkers van bij de Federatie aangesloten gemeenten. Het bestuur brengt de instelling van elk der werkgroepen ter kennis van de Algemene Ledenvergadering. Externe deskundigen kunnen op uitnodiging deelnemen aan (één of meer vergaderingen van) een werkgroep.

Algemene ledenvergadering en ledenbijeenkomsten

Het bestuur roept de leden tenminste eenmaal per jaar bijeen voor een Algemene Ledenvergadering, uiterlijk tien werkdagen voor de geplande datum, in uitzonderlijke situaties terug te brengen tot vijf werkdagen. Deze Algemene Ledenvergadering kan deel uitmaken van een reguliere ledenbijeenkomst. De Algemene Ledenvergadering benoemt nieuwe bestuursleden, bepaalt mogelijke onderwerpen van nadere studie, gesprek en overleg op de bijeenkomsten van de Federatie en stelt de contributie van de aangesloten gemeenten vast. Een Algemene Ledenvergadering kan ook worden bijeengeroepen wanneer tenminste een vierde deel van de leden daartoe verzoekt. Het bestuur is in dat geval verplicht hieraan binnen acht weken gevolg te geven.

Huishoudelijk reglement en stemrecht

De Algemene Ledenvergadering kan, indien zij dit nodig acht, een huishoudelijk reglement in het leven roepen. Dit huishoudelijk reglement mag geen strijdigheid bevatten met het bepaalde in dit reglement. Een stemming over zaken en personen wordt door het bestuur georganiseerd. De leden brengen door middel van hun contactpersoon een stem uit. Bij stemmingen is de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen voldoende. Gemeenten kunnen met meerdere personen aanwezig zijn op de ledenbijeenkomsten, maar hebben bij stemmingen slechts één stem per gemeente. Indien minimaal vijf aanwezige leden daarom verzoeken, wordt schriftelijk gestemd. Het bestuur kan ter zake kundige personen of andere personen uitnodigen voor het bijwonen van de ledenbijeenkomsten. Deze personen hebben geen stemrecht.

Wijziging reglement en ontbinding

Besluiten tot wijziging van dit reglement kunnen worden opgenomen in een Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. De Federatie kan te allen tijde worden ontbonden, indien in een Algemene Ledenvergadering tenminste tweederde van het aantal leden zich daar voor verklaart. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn, waarbij de bepalingen hierover uit het Burgerlijk Wetboek in acht worden genomen.

Slotbepaling

Het bestuur beslist en handelt in gevallen, waarin dit reglement en het eventuele huishoudelijk reglement niet voorzien en doet hiervan mededeling in de eerstvolgende ledenbijeenkomst. Ieder lid wordt geacht met de inhoud van dit reglement (en indien aanwezig: het huishoudelijk reglement) bekend te zijn en verbindt zich tot naleving ervan.

Publicatiedatum: 30 november 2022

Publicatiedatum: 30 november 2022