Werkgroepen

Binnen de federatie worden diverse onderwerpen verder gebracht in werkgroepen. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief.

  • Bouwhistorie
  • Werkwijze Federatie
  • Duurzaamheid
  • Groen
  • Omgevingswet
  • De Data-Beet
  • VTH

Convent van gemeentelijke bouwhistorici

Het convent van bouwhistorici is aangesloten bij de federatie. Meer informatie over bouwhistorie is te vinden in de kennisbank, bij kennisdossiers, cultuur- en bouwhistorische waarden.

Werkgroep Werkwijze Federatie

Dit is een tijdelijke werkgroep. Deze werkgroep gaat zich buigen over de actualisering van het reglement van de Federatie. Het is de bedoeling dat aanbevelingen aan het bestuur worden gedaan over de werkwijze van de Federatie en het bestuur, bijvoorbeeld waar dit het mandaat en de wijze van verantwoorden van het bestuur aan de leden betreft.

Voor meer informatie en/of aanmelding: Arno de Geest, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Arno.de.Geest[@]Heuvelrug.nl / (0343) 565 743.

Werkgroep Duurzaamheid (in oprichting)

De werkgroep brengt partijen die betrokken zijn bij Monumenten en Verduurzamen in verbinding met elkaar. De werkgroep richt zich op het verzamelen en delen van kennis en het digitaal toegankelijk maken van die kennis voor eigenaren en geïnteresseerden.

Vragen waar de werkgroep voor staat:  Het zoeken naar een balans tussen behoud van erfgoedwaarden en wat aan duurzaamheid haalbaar is. Is nul op de meter wel wenselijk voor monumenten/historische bebouwing? Is het technisch überhaupt mogelijk en is dat financieel dan nog realistisch. En hoe zit het met het binnenklimaat? Hoe doe je dat zodanig dat het binnen gezond blijft en je je er prettig blijft voelen? Welke subsidieregelingen voor duurzaamheid zijn ook geschikt voor monumenten? En hoe staat het met het niveau van kennis bij bedrijven?

Deel de ervaring en kennis uit jouw gemeente of sluit je aan bij onze werkgroep.

Leden: Hugo Alefs, Haarlem; Rients Arne Slotema, Leiden; Annet Hannewijk, Middelburg en  Ilse Rijneveld, Delft

 Voor meer informatie: Hugo Alefs, gemeente Haarlem (halefs[@]haarlem.nl).

Werkgroep Groen

Om het belang van groen erfgoed goed over het voetlicht te brengen en bij te dragen aan de voorwaarden voor een goede instandhouding ervan zijn binnen de Federatie Grote Monumentengemeenten vier gemeenten actief als werkgroep groen: Utrechtse Heuvelrug, Utrecht, Wassenaar-Voorschoten en Rheden. Samen werken zij aan een agenda die zich momenteel richt op de volgende thema’s:

1. Financiering:  groen erfgoed is maatschappelijk zeer rendabel (denk aan duurzaamheid, klimaat, gezondheid, biodiversiteit, sociaal) maar voor de eigenaar resteert niet zelden een onrendabele top. Het vinden  van economische dragers voor groen is daarnaast lastig. De werkgroep verzamelt cijfers en best practices als voeding voor het gesprek over een nieuw financieel stelsel.

2. Draagvlak: de werkgroep verzamelt en deelt argumenten als input voor de beleidsvorming van verschillende overheden zoals de bij de FGM aangesloten leden.

3. Omgevingswet: de verankering van groen erfgoed in de wet en AMvB’s wordt nauwgezet gevolgd en er worden ideeën aangedragen: zo vormen landgoederen een prachtige proeftuin  voor het nieuwe – integrale – werken onder de Omgevingswet omdat veel  thema’s  er al aan bod komen.

Voor meer informatie en/of aanmelding: Marjolein Sanderman, gemeente Rheden

m.sanderman[@]rheden.nl /  (026) 49 76 307.

Werkgroep Omgevingswet

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Daarom worden tientallen wetten en honderden regelingen op het gebied van ruimte  samengevoegd in één Omgevingswet met in totaal vier uitvoeringsregelingen.

De werkgroep Omgevingswet richt zich met name op de AmvB’s die bij de Omgevingswet moeten komen. Onze werkgroep kijkt in eerste aanleg niet naar de relatie met andere aanstaande erfgoedwetten, al volgen we die in grote lijnen wel.
De werkgroep werkt gezien de geografische afstand grotendeels digitaal.
Onze opdracht is kort gezegd: het volgen van de totstandkoming van de Omgevingswet en via lobby en informatievoorziening er voor zorgen dat de nieuwe wet een goed instrument wordt om het erfgoed fysiek te behouden en een sterke positie te geven in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
(meer informatie over het omgevingsrecht  en de Erfgoedwet is te vinden in het kennisdossier wetten en regels)

Leden: Matthijs Burger (Leiden); Peter Duijkers (Den Bosch); Martijn Nicasie (Nijmegen); Ilse Rijneveld (Delft); Anne van Rooij-van Wijngaarden (Utrechtse Heuvelrug); Marjolein Sanderman (Rheden); Carla Scheffer (werkorganisatie Duivenvoorde);

Voor meer informatie: Matthijs Burger, gemeente Leiden.

Werkgroep De Data-Beet

Voor de omgevingswet is het noodzakelijk dat informatie over erfgoed, gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en andere ruimtelijke objecten in het omgevingsplan wordt opgenomen. De werkgroep De Data-Beet werkt aan de standaardisering van dergelijke registraties met als doel het aantal gemeentelijke registraties met elkaar te integreren en eenvoudig toegankelijk te maken. Op de onderliggende pagina vindt u meer informatie over de inhoud van dit voorstel.

De werkgroep bestaat uit: Marjolein Steeman (Amsterdam), Karen Schenk (Haarlem), Francien van Zaanen Durand (Leiden) en Sandra Guarda (Amsterdam).

Werkgroep VTH (in oprichting)

Hoe blijft de kwaliteit van de uitvoering van restauraties en vergunningen gewaarborgd? In een tijd waarin vergunningverlening en toezicht bij de gemeente ter discussie staat, is het ook voor de erfgoedsector van belang om daar een visie op te ontwikkelen én toe te passen. In de werkgroep VTH zoeken we naar voorstellen om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren en de bestaande initiatieven en ontwikkelingen op dit gebied op elkaar af te stemmen.

Voor meer informatie: Ilse Rijneveld, gemeente Delft (irijneveld[@]delft.nl)

 

.

Publicatiedatum: 20 september 2019