De minister investeert in een duurzame toekomst van erfgoed: Erfgoed telt

Op 22 juni verscheen de brief van minister van Engelshoven onder de titel Erfgoed telt. De brief gaat over het Rijksbeleid op het gebied van erfgoed in de periode 2018-2021 en is een uitwerking van de eerdere Visiebrief van de minister. De brief legt de nadruk op instandhouding en herbestemming, op het positioneren van erfgoed in leefomgeving en op de verbindende kracht die erfgoed heeft. De Federatie Grote Monumentengemeenten heeft via het bestuurlijk platform (bestaande uit wethouders met erfgoed in hun portefeuille) en via verschillende werkgroepen bijdragen geleverd aan het traject rondom de brief.

Erfgoed telt benoemt de prioriteiten van het erfgoedbeleid voor de komende jaren. Belangrijk voor monumentengemeenten zijn onder andere:

  • De fiscale aftrek voor het onderhoud van particuliere rijksmonumenten wordt omgezet in een subsidie.
  • Het kabinet investeert in religieus erfgoed (herbestemmingsonderzoeken, kerkenvisies, restauraties); instandhouding en restauraties van grote monumenten; opleidingen en vakmanschap; duurzaamheid en Joods erfgoed.
  • Er is budget beschikbaar voor onder andere gemeenten om de bijdrage van erfgoed aan veranderingen in onze leefomgeving te versterken (energietransitie, klimaatadaptie, nieuwbouw, infrastructuur) te versterken.
  • Ondersteuning van het initiatief van gemeenten om tot een gemeenschappelijke digitale informatievoorziening over erfgoed te komen, op termijn aansluitend bij het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).
  • Kennis van de creatieve industrie en wetenschappelijk onderwijs wordt ingezet om monumenten energiezuiniger te maken.
  • Duurzaamheidsprojecten bij specifieke groepen monumenten, zoals kerken, agrarisch erfgoed en hofjes.
  • Het kabinet investeert in grootschalige publieksactiviteiten, onder andere ook voor archeologie.
  • De ondersteuning van gemeenten op het gebied van kennis en kunde – door de RCE, maar ook door provinciale steunpunten voor monumenten, door de Erfgoedacademie en door kennisinstellingen – wordt uitgebreid.