Reactie Federatie op uitwerking Omgevingswet

Eind oktober heeft het ministerie van I en M het concept van het ‘sturend kader’ voor de uitwerking van de Algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet via de VNG bekend gemaakt. Daarin wordt gesteld dat het bestaande wettelijke beschermingsniveau met de invoering van de Omgevingswet niet moet veranderen. Eerder heeft de minister aangegeven dat de gemeentelijke monumentenverordening opgenomen gaat worden in het omgevingsplan. Bij de uitwerking van de AMvB’s is het daarom van belang dat bij die verandering het bestaande beschermingsniveau gehandhaafd blijft. Maar in het ‘sturend kader’ is dit niet goed terug te lezen. De Federatie heeft daarop gereageerd dat het van belang is dat de gemeentelijke bevoegdheden gehandhaafd blijven. Met name voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en het bepalen van vergunningplichtige ingrepen aan gemeentelijke monumenten, bijvoorbeeld voor waardevolle interieurs van het monument. Hetzelfde zou moeten gelden voor de bevoegdheid van gemeente om bepaalde waardevolle gebieden en structuren te beschermen, ook daar moet de beleidsvrijheid van gemeenten hoe die bescherming vorm te geven, gehandhaafd blijven. De volledige brief van de Federatie vindt u hier:  brief FGM Omgevingswet sturend kader.

Meer informatie over de Omgevingswet en eerdere reacties van de Federatie vindt u in de kennisbank van deze website, dossier ‘wetten en regels’, Omgevingsrecht.