Een verwaarloosd monument. En dan? Praktijkmiddag Platform Monumententoezicht op 11 mei 2015

Er is in Nederland geen wettelijke verplichting voor een eigenaar van een monument om het te onderhouden. Het gevolg kan zijn dat een eigenaar het pand zodanig laat aftakelen dat, op het moment dat een sloopvergunning wordt gevraagd, het bevoegd gezag niet anders kan dan die sloopvergunning te verlenen. Op basis van de jurisprudentie is het toch mogelijk beschermende maatregelen af te dwingen bij (ernstige) verwaarlozing van het monument. Het is dan zaak tijdig handhavingsmaatregelen te nemen.

St-Ludwig

Hoe deze maatregelen kunnen worden genomen, wanneer en op welke wijze sancties kunnen worden opgelegd en welke eisen daarbij kunnen worden gesteld zijn enkele van de vragen die tijdens de vierde, praktijkgerichte bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht aan de orde worden gesteld. Een en ander wordt met behulp van concrete voorbeelden besproken.

Met bijdragen van onder andere:

  • Chantal Hakbijl (projectleider Erfgoedwet van het Ministerie OCW)
  • Geert Medema (bestuurslid Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, KNOB)
  • Marc Berends (coördinator Erfgoed van de gemeente Breda).

De bijeenkomst is bestemd voor gemeentelijke toezichthouders en handhavers die in de dagelijkse praktijk direct of indirect te maken hebben met het toezicht en de bestuursrechtelijke handhaving bij monumentenzorg. Zij delen hun kennis en ervaring in het Platform Monumententoezicht.

Platform Monumententoezicht 
Het Platform Monumententoezicht is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Het Platform Monumententoezicht is bestemd voor gemeentelijke monumentenambtenaren en in het bijzonder voor gemeentelijke toezichthouders en handhavers. Het Platform is gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring. Het Platform komt twee maal per jaar bijeen.

Datum: 11 mei 2015
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur
Locatie: Raadhuis Hilversum

Klik hier om u aan te melden. De bijeenkomst is gratis.