Nieuwsgierig naar de stand van zaken Wet Kwaliteitsborging in de bouw?

Ter herinnering: de verantwoordelijkheid voor het werken volgens het Bouwbesluit 2012 komt bij de particulier (+ architect en aannemer) te liggen, hij/zij is dus de kwaliteitsborger. Bij de gereedmelding levert de initiatiefnemer een heel opleverdossier aan.

Stand van Zaken Wet Kwaliteitsborging per 22-6-2015

De minister heeft enkele vragen beantwoord die de Tweede Kamer stelde.

Afstemming met andere Wabo-activiteiten: monumenten

Er zijn vragen gesteld over de samenhang met de toetsing van andere activiteiten, zoals ten aanzien van monumenten. In de omgevingsvergunning zijn monumenten en bouw onlosmakelijk verbonden. Het wetsvoorstel zou onvoldoende ruimte bieden om af te wijken van de eisen van het Bouwbesluit 2012.

De bestaande situatie ten aanzien van de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning ten aanzien van monumenten verandert niet met dit wetsvoorstel. Het bevoegd gezag kan bij de verlening van de omgevingsvergunning rekening houden met het feit dat het bouwwerk een monument is. Voorschriften in deze vergunning verbonden aan de monumentenstatus van het bouwwerk zijn van toepassing. Deze kunnen afwijken van de bouwtechnische voorschriften. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel is nog steeds een vergunning voor het bouwen nodig en geldt de onlosmakelijkheid met het monument onverkort. Nu bij de aanvraag om de omgevingsvergunning niet langer door het bevoegd gezag wordt getoetst aan de bouwtechnische voorschriften en er geen bouwplannen hoeven te worden ingediend ter beoordeling daarvan, zal worden bekeken in hoeverre de indieningsvereisten in de Regeling omgevingsrecht voor de omgevingsvergunning ten aanzien van monumenten moeten worden aangepast.

 

Toetsen gereedmelding: De gemeente krijgt de bevoegdheid om bij de gereedmelding te
toetsen of er gebouwd is overeenkomstig de bouwtechnische voorschriften. De gemeente toetst inhoudelijk niet zelf (!), maar gaat af op de verklaring van de kwaliteitsborger ter zake.
Handhaven: De gemeente treedt alleen handhavend op als blijkt dat niet met een toegelaten instrument is gewerkt of in afwijking van de daartoe gestelde regels, en daardoor elementen van de omgevingsvergunning zijn weggevallen.

Informatieplicht: Er komt een informatieplicht voor de aannemer; het idee dat de aannemer aan de opdrachtgever een verzekerde garantie moet aanbieden komt te vervallen.

De term ‘opschortingsrecht’ wordt geïntroduceerd en heeft betrekking op gebreken die ten tijde van oplevering zijn vastgesteld. Zo lang deze gebreken niet zijn verholpen heeft de bouwconsument het recht om maximaal 5% van de bouwsom in depot te houden totdat de genoemde gebreken zijn hersteld.

Leges: De pilotgemeenten berekenen een korting op de leges door, voor zover het nieuwe kwaliteitsborgingsstelsel voor hen leidt tot lagere kosten. Het is moeilijk te te voorspellen wat er met de hoogte van de leges zal gebeuren, met het van kracht worden van het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging. Daar waar de dienstverlening (door de gemeente) wegvalt en waar dit leidt tot lagere kosten, zullen die tot een verlaging van de leges moeten leiden.

Welstand: Het bestaande wettelijk welstandskader wordt door het wetsvoorstel
Kwaliteitsborging niet veranderd. Dat brengt met zich dat in iedere gemeente andere vereisten op het gebied van welstand kunnen worden gehanteerd. De minister acht dit niet onwenselijk en is dan ook niet bereid in het wetsvoorstel een landelijke uniformering van de welstandstoets op te nemen. Welstandstoezicht is een aspect van ruimtelijk kwaliteitsbeleid dat bij uitstek een lokale aangelegenheid hoort te zijn. Het is aan een gemeente zelf om te bepalen of zij welstandstoezicht wil
uitoefenen ….Dat stelt de gemeenten in staat lokaal maatwerk te leveren, waarbij, bijvoorbeeld, op beeldbepalende plekken in de gemeente strengere criteria kunnen gelden dan op minder beeldbepalende plekken. Landelijke uniformering van de welstandstoets kan niet tot zulk lokaal maatwerk leiden.

Informatiebehoefte van de gemeente over de bouw: De minister overlegt nog met betrokken partijen over de vraag hoe de informatiebehoefte voor bestaande bouwwerken het beste kan worden georganiseerd.

Het volledige verslag is te vinden op: http://www.internetconsultatie.nl/wetkwaliteitsborgingvoorhetbouwen

Momenteel ligt het wetsvoorstel voor advies voor bij de afdeling Advisering van de Raad van State en is het wetsvoorstel vertrouwelijk. De minister beoogt eind 2015 de wet aan te bieden aan de Tweede Kamer.