Wet VTH ongewijzigd aangenomen door de Eerste Kamer

Op 8 december 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en handhaving onverkort aangenomen. Doel van de wet is een veilige en gezonde leefomgeving. Regels rondom goede samenwerking bij de uitvoering moeten dit mogelijk maken. Deze wet is een toegevoegd hoofdstuk aan de Wabo. Bij de wet hoort een AMvB.
Binnenkort valt op deze website te lezen wat dit betekent voor erfgoedzorgers.

29 Omgevingsdiensten bedekken nu het hele land. Provincie en gemeenten hebben zich verbonden om via een Verordening Kwaliteit te sturen op kwaliteit van de uitvoering. De stelselherziening beoogt tevens het verbeteren van de afstemming en informatieuitwisseling tussen de provincies, gemeenten, waterschappen, politie, rijkstoezichthouders en OM. Het is nu verplicht de toezichtinformatie met elkaar te delen en wederzijds informatie uit te wisselen. Via periodiek regionale afstemming worden de programma’s en handhavingsprioriteiten vastgelegd.
Lees hier de wettekst en link hier naar de Modelverordening