Petitie tegen afschaffen fiscale aftrek woonhuismonumenten

Beste leden,

Zoals jullie zeker niet is ontgaan heeft Minister Bussemaker (mede namens Staatssecretaris Wiebes) in een Kamerbrief aangekondigd dat de fiscale aftrek voor onderhoud van particuliere monumentenpanden per 2017 wordt afgeschaft (zie onder voor nadere informatie over het voorstel). Veel leden zijn negatief over het voorstel. De federatie is negatief over het voorstel om vooruitlopend op de aangekondigde herijking van het financiële stelsel de fiscale aftrek af te schaffen en om te bouwen tot een subsidieregeling, die bovendien wordt gecombineerd met een verlaging van het budget van 25 miljoen.

Wat doet de federatie?

  • We hebben de afgelopen periode met veel partijen overleg gevoerd over de inhoudelijke argumenten/standpunten om – waar mogelijk – lobby te voeren richting Den Haag.
  • Afgelopen week waren we bij een breed overleg, waaruit de onderstaande petitie is voortgekomen.
  • We bereiden een brief voor die we namens zoveel mogelijk wethouders aan de Tweede Kamer willen sturen.
  • Het thema is geagendeerd op het bestuurlijk overleg van 4 november a.s. in Haarlem (Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten).
  • We stemmen af met de VNG (op inhoud en proces).

Wat kunnen jullie doen?

  • De petitie tekenen.
  • Eigenaren en belangengroepen etc. in jullie gemeente oproepen de petitie te tekenen.
  • Jullie wethouder informeren een vragen of hij binnenkort een brief aan de Tweede Kamer mede wil ondertekenen, ofwel zijn (politieke) relaties op dit thema in wil zetten.
  • Jullie eigen –inhoudelijke- input, of informatie aan ons te mailen ([email protected] of [email protected])

Nadere informatie over het voorstel:
Het budget van jaarlijks € 32 miljoen structureel zal worden ingezet voor een nieuwe, niet-fiscale subsidieregeling. Voor 2017 en 2018 zal dit budget worden gebruikt voor  een overgangsregeling, die in werking treedt per 1 januari 2017. In 2018 wordt het gehele financiële stelsel geëvalueerd. De afschaffing van de aftrek wordt gecombineerd met een structurele bezuiniging van 25 miljoen voor de instandhouding van monumenten (dit gaat naar onderwijs en aan versterking van het culturele stelsel).

Bekijk hier de filmpjes van Heemschut over de gevolgen voor eigenaren: