Evaluatie VTH kwaliteitscriteria waaronder ook cultuurhistorie

Begin 2017 is Infomil begonnen met een update van de VTH kwaliteitscriteria versie 2.1. Inmiddels is er een eerste uitvraag gedaan voor verbetersuggesties van de 26 deskundigheidsgebieden zoals vermeld in deze set VTH kwaliteitscriteria. Cultuurhistorie maakt daar ook deel van uit. Medio januari 2018 wordt de inventarisatie afgerond.

 

De set VTH kwaliteitscriteria versie 2.1 is de norm waar vergunningverlenende en toezichthoudende  instanties aan moeten voldoen om de werkzaamheden op een kwalitatief aanvaardbaar niveau uit te voeren.  De kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn onderdeel geworden van de (model)verordening VTH kwaliteit.  IPO en VNG  zijn  de opdrachtgevers van dit traject. Er is een stuurgroep met deelnemers van alle betrokken partijen (VNG, gemeente, IPO, provincie, ODNL en het ministerie van IenW), en een kernteam (met deelnemers vanuit de uitvoeringspraktijk van gemeenten, omgevingsdiensten en provincies). De stuurgroep fungeert als opdrachtgever van het kernteam.  Het kernteam zorgt voor de uitvoering.

 

De huidige set VTH kwaliteitscriteria is op onderdelen gedateerd en behoeft een update. Zeker nu het wetgevingstraject rond het VTH stelsel (bijna) is afgerond met de publicatie van het Besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) van 21 april 2017. De bijbehorende ministeriële regeling is ook onlangs gepubliceerd en zowel de regeling als het besluit zijn sinds 1 juli 2017 van kracht.

 

De opdracht die de stuurgroep (namens het IPO en de VNG) aan het kernteam heeft gegeven:

Kom met een breed gedragen voorstel voor de update van de kwaliteitscriteria. Het betreft geen nieuwe set, maar een verbetering die gaat over onvolkomenheden en fouten in de set kwaliteitscriteria zoals verouderde terminologie, andere activiteiten, achterhaalde opleidingen, criteria die niet meer gelden. De kwaliteitscriteria moeten na de update weer aansluiten bij de uitvoeringspraktijk.

 

De stuurgroep wil met een voorstel het bestuurlijke besluitvormingstraject in. In het voorjaar 2018 kan dan een geüpdatete set kwaliteitscriteria formeel kunnen worden vastgesteld. De verbetervoorstellen voor de kwaliteitseisen voor ‘cultuurhistorie’ zijn terug te vinden op het ledenforum van deze site, onder ‘wetten en regels/kwaliteitscriteria’.

 

En daarna?

Na de update van de set kwaliteitscriteria zal er een actualisatieslag volgen om het werken conform de Omgevingswet beter te kunnen borgen. Deze tweede aanpassing zal meer impact hebben op de huidige set dan de update. Zo zal worden beoordeeld of wellicht competenties onderdeel moeten gaan worden van de VTH kwaliteitscriteria. Als we bij de huidige update al verbeterpunten voor deze 2e  actualisatieslag tegenkomen, dan zullen deze zeker al vast worden genoteerd!

 

Meer weten over dit proces of wil je verbetersuggesties doorgeven? Doe dat dan via Marc du Maine ([email protected]), projectleider Actualisering  kwaliteitscriteria 2.1.