Beleidsnota zonnepanelenbeleid ‘s-Hertogenbosch

Hoe kun je enerzijds recht doen aan de klimaatdoelstellingen en anderzijds recht doen aan de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van je beschermde stadsgezichten en monumenten? De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft een beleidsnota opgesteld om een integraal kader hiervoor beschikbaar te hebben. Op de Federatiedag in Utrecht afgelopen november werd het beleid toegelicht.

Belangrijke criteria voor het behoud van cultuurhistorische waarden vormen de zichtbaarheid vanuit het openbaar gebied en (indien van toepassing) het behoud van het historisch waardevolle dakenlandschap. Deze twee criteria vormen de leidraad voor het beleid.

In de historische binnenstad van ‘s-Hertogenbosch maken historische daken expliciet onderdeel uit van de monumentale waarden en zijn ze vaak ook kwetsbaar. De unieke karakteristieken van het dakenlandschap, ook opgenomen in het bestemmingsplan, wegen hier zwaarder mee bij de afweging of zonnepanelen geplaatst mogen worden dan buiten de historische binnenstad.

In het bijzonder als de nieuwe beleidslijn geen mogelijkheden biedt voor de toepassing van zonnepanelen kunnen collectieve zonprojecten een alternatief zijn voor zonnepanelen op het ‘eigen dak’.  Met collectieve voorzieningen kunnen in veel gevallen meer zonnepanelen worden aangeschaft en bovendien kunnen ook huurders er gebruik van maken.  

Het volledige gemeentelijke afwegingskader voor de toepassing van zonnepanelen op monumenten en panden in het rijksbeschermde stadsgezicht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch is hieronder te downloaden als PDF.