Nationale Omgevingsvisie definitief

In Nederland staan we voor urgente maatschappelijke opgaven. Met name de energietransitie, de overgang naar een circulaire economie en de bouw van 1 miljoen woningen, zullen Nederland flink veranderen. In de Nationale Omgevingsvisie beschrijft het Rijk hoe Nederland een veilig, gezond en welvarend land kan blijven, ook voor toekomstige generaties. Een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

Omgeving Nederland
Ruimtelijke Omgeving Nederland Beeld: Siebe Swart (by-nc-sa/4.0) via RCE

Vandaag is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Een mijlpaal waar we graag bij stil staan.

De visie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke instellingen. Er is hard gewerkt en we willen iedereen via deze weg bedanken voor hun bijdrage.

De NOVI geeft richting aan de grote opgaven die het aanzien van ons land de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen. Dit vraagt dat we als overheid samenwerken, faciliteren waar het kan en sturend en kaderstellend zijn waar het moet. Want niet alles kan en zeker niet overal.

De NOVI geeft de uitdagingen weer waar we voor staan en wat daarbij de nationale belangen zijn. De visie stuurt op de ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland, inpassing van duurzame energie, een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijke gebied en duurzaam economisch groeipotentieel. Alles met oog voor omgevingskwaliteit. Grote transities worden aangepakt in NOVI-gebieden.

Door een nieuwe manier van kijken, het slim combineren van functies en een opgave- en gebiedsgerichte aanpak krijgt het scala van belangen en claims een plek binnen de schaarse 41.000 vierkante kilometer die Nederland telt.

Samen met de NOVI is ook de uitvoeringsagenda opgeleverd. De uitvoeringsagenda beschrijft hoe er concreet uitwerking gegeven gaat worden aan de NOVI als één overheid, samen met de samenleving. Naast de instrumenten van de Omgevingswet worden een aantal nieuwe instrumenten en (nationale) programma’s ingezet. Instrumenten zoals de Omgevingsagenda’s, NOVI-gebieden en regionale verstedelijkingsstrategieën zorgen voor een doorvertaling van de NOVI naar een regionale aanpak. Voorbeelden van programma’s zijn het Programma Energiehoofdstructuur, Programma Gezonde Leefomgeving en Nationaal Programma Landelijk Gebied.

De ontwerp NOVI verscheen al eerder, in juni 2019. Naar aanleiding van de zienswijzen, debatten in de Kamer en de actualiteit is het ontwerp aangepast. Op 24 september volgt een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer.

Lees alles over de programma’s, omgevingsagenda’s, NOVI-gebieden en meer op de vernieuwde website www.denationaleomgevingsvisie.nl.