herbestemmingssubsidie aanvragen tot en met 30 november

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober tot en met 30 november een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering … [Lees meer...]

Amendement inzake archeologische verwachting gewijzigd en aangenomen

De behandeling van de Omgevingswet in de tweede Kamer heeft geleid tot een discussie over de onderzoeksplicht bij Archeologie. Op verzoek van onder meer LTO Nederland heeft het CDA een amendement … [Lees meer...]

Monumentale steden zijn in trek

Steden met erfgoed zijn in trek. Dat is de conclusie van de Atlas voor gemeenten 2015. De atlas vergelijkt de 50 grootste Nederlandse gemeenten van Nederland en legt een directe relatie … [Lees meer...]

Monumenten energiezuiniger, een waaier met tips.

Het onlangs uitgedeelde indicatief energielabel heeft het energieverbruik van gebouwen weer onder de aandacht gebracht. Tegelijkertijd is er door de stichting Erkende Restauratiekwaliteit … [Lees meer...]

Vergunningvrij > vogelvrij erfgoed?

Vanaf 1 november a.s. wijzigt de Wabo, art 2  o.a. rondom vergunningvrij bouwen. Wat betekent dit voor monumenten en voor bouwen binnen beschermde gezichten en hoe verhoudt zich dit met het … [Lees meer...]

Rijk stuurt aan op regionalisering van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Met het wetsvoorstel ‘verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving’ (VTH) krijgen het Rijk en de provincie meer mogelijkheden gemeenten te dwingen deze taken onder te brengen bij een … [Lees meer...]

Duurzaam erfgoed onderdeel van 2020 doelstelling

Op 21 mei 2014 heeft de Raad van de Europese Unie expliciet vastgesteld dat cultureel erfgoed ingezet zou moeten worden voor een toekomstige duurzame ontwikkeling van Europa. Het is voor het eerst dat … [Lees meer...]

Vergunningvrij bouwen in beschermd stadsgezicht beperkt

Minister Schultz heeft een brief gestuurd aan de Eerste Kamer waarin zij aangeeft hoe de regeling uit het besluit omgevingrecht voor vergunningvrij bouwen in beschermde stads- en … [Lees meer...]

Een sloopverbod in het bestemmingsplan mag

De rechter heeft onlangs bevestigd dat gemeenten in het bestemmingsplan een sloopverbod kunnen opnemen om cultuurhistorisch waardevolle panden te behouden. Dit is mogelijk op basis van artikel 3.3 van … [Lees meer...]

Aanvragen BRIM indienen tot 31 maart 2014

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen vanaf februari tot en met 31 maart 2014 subsidie aanvragen voor het in stand houden van hun gebouwde, groene of archeologische monument. Vrijwel alle soorten … [Lees meer...]