Monumenten besparen energie

Het verduurzamen van monumenten was deze week volop in het nieuws. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een rapport uitgebracht over het verduurzamen van monumenten en concludeert dat er … [Read more...]

Wet Kwaliteitsborging met amendementen voor monumenten vastgesteld.

De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Bij de wet zijn er enkele amendementen aangenomen die ook voor monumenten van belang zijn. … [Read more...]

Nieuwe wet- en regelgeving ter inzage

Meerdere Algemene Maatregelen van Bestuur horende bij de Omgevingswet en het besluit Kwaliteitsborging voor het bouwen liggen op dit moment ter inzage. Deze voorstellen zullen grote gevolgen hebben … [Read more...]

VNG bepleit maatwerk bij gemeentelijke monumenten en in beschermde stadsgezichten.

In een reactie op de concept AMvB's horende bij de Omgevingswet, vraagt de VNG om meer maatwerk bij gemeentelijke monumenten, in beschermde stadsgezichten en archeologisch waardevolle gebieden. De VNG … [Read more...]

herbestemmingssubsidie aanvragen tot en met 30 november

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober tot en met 30 november een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering … [Read more...]

Amendement inzake archeologische verwachting gewijzigd en aangenomen

De behandeling van de Omgevingswet in de tweede Kamer heeft geleid tot een discussie over de onderzoeksplicht bij Archeologie. Op verzoek van onder meer LTO Nederland heeft het CDA een amendement … [Read more...]

Monumentale steden zijn in trek

Steden met erfgoed zijn in trek. Dat is de conclusie van de Atlas voor gemeenten 2015. De atlas vergelijkt de 50 grootste Nederlandse gemeenten van Nederland en legt een directe relatie … [Read more...]

Monumenten energiezuiniger, een waaier met tips.

Het onlangs uitgedeelde indicatief energielabel heeft het energieverbruik van gebouwen weer onder de aandacht gebracht. Tegelijkertijd is er door de stichting Erkende Restauratiekwaliteit … [Read more...]

Vergunningvrij > vogelvrij erfgoed?

Vanaf 1 november a.s. wijzigt de Wabo, art 2  o.a. rondom vergunningvrij bouwen. Wat betekent dit voor monumenten en voor bouwen binnen beschermde gezichten en hoe verhoudt zich dit met het … [Read more...]

Rijk stuurt aan op regionalisering van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Met het wetsvoorstel ‘verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving’ (VTH) krijgen het Rijk en de provincie meer mogelijkheden gemeenten te dwingen deze taken onder te brengen bij een … [Read more...]